Zásady ochrany osobních údajů a GDPR

Zásady ochrany osobních údajů a GDPR

Stručné shrnutí informací o ochraně osobních údajů a souhlasu se zpracováním osobních údajů

Na základě Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) vydala společnost TKSOL s. r. o. se sídlem na adrese Gaštanová 21, 010 07 Žilina, zásady ochrany soukromí klientů (informace poskytované při získávání osobních údajů od dotčené osoby podle článku 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů). Tímto způsobem poskytujeme podrobné informace o zpracování osobních údajů za účelem poskytování služeb prostřednictvím naší platformy/mobilní platformy TiToRi, která je dostupná v obchodě Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.titori.app) a v App Store (https://apps.apple.com/us/app/titori/id6462705683), případně z naší internetové stránky (dále jen „Platforma“) na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, příp. jiných služeb realizovaných naší společností. Naše mobilní platforma TiToRi je dočasně publikována v obchodě Google Play organizací WAME.sk a bude přemístěna do organizace TKSOL po ukončení první vývojové fáze.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Během používání naší platformy vás můžeme požádat o poskytnutí určitých osobních údajů, které lze použít k vašemu kontaktování nebo identifikaci. Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezené na:

 • Jméno a příjmení 
 • Emailová adresa 
 • Telefonní číslo 
 • Osobní identifikační číslo 
 • Datum narození 
 • Adresa trvalého/přechodného pobytu/poštovní 
 • Adresa Geolokace (Poloha na pozadí se používá k poskytování funkcí výhodných pro uživatele a relevantních pro základní funkce aplikace. Aplikace TiToRi zachycuje polohu GPS zařízení, které je aktivní od okamžiku, kdy jízda začíná, a po celou dobu trvání jízdy až do jejího ukončení. GPS se po jízdě nepoužívá. Zachycení polohy GPS je naprosto nezbytné pro zobrazení polohy na mapě ostatním uživatelům mobilní aplikace TiToRi a pro správnou funkčnost celého systému. Uživatel je si vědom této technické požadavky a vlivu na spotřebu elektrické energie mobilního zařízení a spotřebu dat jeho mobilního operátora.) 
 • Fotografie 
 • Údaje o vašem vozidle 
 • Údaje o používání

OBSAH

 1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?
 2. Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?
 3. Ze kterých zdrojů pocházejí vaše osobní údaje?
 4. K jakým účelům jste udělili svůj souhlas?
 5. Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
 6. Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?
 7. Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?
 8. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?1. KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? Správcem osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Pro účely poskytování služeb je správcem vašich osobních údajů společnost TKSOL s. r. o. se sídlem na adrese Gaštanová 21, 010 07 Žilina.

2. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? Pro účely poskytování služeb můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

 • Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého/ dočasného bydliště/poštovní adresa, fotografie, údaje o vašem motorovém vozidle
 • Kontaktní a další údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Informace o využívání služeb – služby, které jste u nás v minulosti měli
 • Aplikace TiToRi zachytává polohu GPS zařízení, které je aktivní od okamžiku, kdy začíná jízda, a během celé doby trvání jízdy až do jejího ukončení. Po ukončení jízdy se GPS nedále nezaznamenává. Sledování polohy GPS je nezbytné pro zobrazení polohy ostatním uživatelům na mapě, klientům mobilní aplikace TiToRi a správnou funkčnost celého systému. Uživatel je si vědom této technické požadavku a jeho vlivu na spotřebu elektrické energie mobilního zařízení a spotřebu dat u svého mobilního operátora.
 • Zachytávání GPS na pozadí je nezbytné pro pokračování sledování GPS i v případě, že řidič v daný okamžik používá jinou aplikaci. Například, když právě telefonuje nebo používá navigační aplikaci pro navigaci k místu nástupu/výstupu jiného uživatele. I když je aplikace TiToRi v pozadí, je nutné sledovat a sdílet polohu řidiče ostatním uživatelům. Po ukončení jízdy se vaše poloha na serveru dále neukládá a je smazána. Informace o vaší poloze nejsou sbírány ani sdíleny s žádnými službami třetích stran.

Informace z záznamů telefonních hovorů nebo jiných interakcí s vámi, například pomocí e-mailu nebo kontaktního a/nebo registračního formuláře dostupného na naší platformě.

3. ZE KTERÝCH ZDROJŮ POCHÁZEJÍ OSOBNÍ ÚDAJE? Osobní údaje uvedené v předchozím bodě získáváme přímo od vás. Osobní údaje mohou také pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí. Vaše osobní údaje mohou také pocházet od třetích stran, které jsou oprávněny s nimi nakládat.

4. NA KTERÉ ÚČELY (PRÁVNÍ ZÁKLAD) JSTE POSKYTLI SVOU SOUHLAS? Souhlas jste poskytli zejména pro následující účely:

 • Vykonávání povinností vyplývajících z jakýchkoli uzavřených smluv mezi námi a vámi nebo vámi a našimi obchodními partnery (například ohledně pojištění) a poskytování informací a služeb, které jste vyžádali (nezbytné pro splnění vzájemných závazků).
 • Zasílání informací souvisejících s našimi službami e-mailem a/nebo textovou zprávou a/nebo jinými komunikačními prostředky (například potvrzení vaší rezervace) (nezbytné pro splnění vzájemných závazků).
 • Přijímání vašich plateb nebo převod plateb na váš účet, které jsme za vás přijali (nezbytné pro splnění vzájemných závazků).
 • Umožnění komunikace s ostatními členy o našich službách nebo o jízdě, kterou jste podnikli/splánujete s ostatními členy a/nebo organizaci takové jízdy (nezbytné pro splnění vzájemných závazků).
 • Umožnění přístupu a komunikace s naším týmem služeb pro podporu komunity (nezbytné pro plnění vzájemných smluvních závazků nebo vykonávání vašeho souhlasu nebo nutné pro určení, výkon nebo obranu právních nároků).
 • Zlepšování naší služby pro vztahy s komunitou a školení našich zákaznických zástupců prostřednictvím nahrávání vašich telefonních konverzací s námi (nezbytné pro poskytnutí vysoké kvality zákaznické podpory/nebo zlepšení zákaznické podpory).
 • Zajištění souladu s příslušnými zákony, našimi smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů (nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků nebo vykonávání vašeho souhlasu nebo pro zajištění, výkon a obranu právních nároků).
 • Zasílání marketingových materiálů e-mailem a/nebo textovou zprávou a/nebo jinými komunikačními prostředky a navrhování a doporučování týkající se našich služeb (nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků, s vaším souhlasem nebo pro zaručení, výkon a ochranu právních nároků).
 • Overení informací obsažených v cestovním pasu, řidičském průkazu, občanském průkazu a dalších dokladech totožnosti, které mohou být od vás shromažďovány během registrace nebo kdykoliv jindy během vašeho užívání naší platformy (s vaším souhlasem nebo pro zjištění, výkon a obranu právních nároků nebo pro splnění zákonných povinností nebo našeho oprávněného zájmu).
 • Správa našich platforem a interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování a výzkumu (zajištění bezpečnosti naší platformy a zlepšování jejích parametrů).
 • Monitorování vztahů se zákazníky, provádění (e-mailem nebo telefonicky) průzkumů spokojenosti a studií včetně průzkumů, testování produktů a statistik (hodnocení naší platformy a služeb s cílem jejich zlepšení).
 • Zlepšení naší platformy a zajištění, že je obsah prezentován nejefektivněji pro vás a vaše zařízení.
 • Umožnění účasti na interaktivních funkcích naší služby, například vyhledávání jízd v okolí na základě vaší polohy.
 • Zabezpečení naší platformy a boj proti podvodům.
 • Měření a pochopení účinnosti naší reklamy a poskytování relevantní reklamy našim uživatelům.

5. JAK DLHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? Souhlas byl udělen na dobu trvání smluvního vztahu a po dobu následujících 10 let po jeho ukončení nebo do odvolání vašeho souhlasu. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje smazány, avšak pouze v rozsahu a pro účely, pro které není souhlas vyžadován podle právních předpisů.

6. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM? K vašim údajům mohou mít přístup další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zprostředkovatelé, poskytující služby společnosti. Tyto subjekty mohou zahrnovat externí společnosti spravující naše systémy (IT služby, účetní služby, kurýrní a poštovní služby, atd.) nebo jiné služby podporující řádný chod společnosti. Dále, když využíváte naše služby, některé informace o vás sdílíme s členy našich komunit, buď na vašem veřejném profilu nebo během rezervace (např. poskytneme vaše telefonní číslo členům, se kterými podniknete společnou jízdu). 

Spolupracujeme s třetími stranami, které mohou být příjemci vašich osobních údajů, jako jsou například:

 1. Naši obchodní partneři, kteří vlastní platformy sociálních médií a mohou vám poskytovat pouze propojovací služby, jako je propojení informací vašeho profilu z platforem sociálních médií do naší platformy. II. Naši obchodní partneři, kteří mohou inzerovat své služby na naší platformě, ke kterým se můžete rozhodnout registrovat. Mezi tyto služby mohou patřit: pojišťovací služby, bankovní služby, služby spojené s půjčováním, atd. III. Naši obchodní partneři, kteří mohou inzerovat své služby na svých internetových stránkách. IV. Naši subdodavatelé, včetně technických, platebních služeb, služeb ověřování identity a doručovacích služeb nebo poskytovatelů analýz.

Jako součást našeho systému hodnocení zveřejňujeme hodnocení, které napíšete, na našich platformách. Hodnocení, včetně zkráceného jména a fotografie, jsou viditelné všem návštěvníkům této platformy.

Jak můžeme používat a moderovat zprávy? Můžeme číst zprávy, které si vyměňujete s ostatními členy naší komunity prostřednictvím naší platformy, za účelem prevence podvodů, zlepšování služeb, podpory členů komunity a prosazování smluv uzavřených s našimi členy (například naše smluvní podmínky). Například pro zabránění obcházení našeho online rezervačního systému můžeme naskenovat a analyzovat zprávy odeslané prostřednictvím naší platformy, abychom ověřili, že neobsahují žádné kontaktní údaje nebo odkazy na jiné webové stránky, a v případě potřeby mohou být zprávy blokovány nebo zcela či částečně filtrovány. Nikdy neskenujeme nebo neanalyzujeme vaše zprávy s ostatními členy naší společnosti pro obchodní nebo reklamní účely. Můžeme použít automatizované metody pro moderování těchto zpráv, ale v těchto případech nedochází k žádnému automatickému individuálnímu rozhodování.

7. KTERÁ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Informace o zpracování vašich osobních údajů Informace zahrnují především: identifikaci a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i zodpovědné osoby, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů, oprávněné správce, seznam vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům Máte právo na potvrzení toho, zda jsou nebo nejsou vaše osobní údaje zpracovávány a v případě potvrzení k nim máte přístup, včetně informací o zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, době uchovávání osobních údajů a právu na informace o vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informacích o zdroji osobních údajů, informacích o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informacích a zárukách v případě přenosu osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů Dotčená osoba má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů. Pokud zpracováváme vaše neaktuální nebo nepřesné osobní údaje (například jste změnili adresu trvalého bydliště), informujte nás a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz V některých zákonem stanovených případech jsme povinni na váš pokyn vymazat vaše osobní údaje. Každý takový požadavek však podléhá individuálnímu posouzení, neboť i naše společnost má povinnost nebo oprávněný zájem ponechat si osobní údaje. Správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud dotčená osoba uplatnila právo na výmaz, pokud:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány,
 • Dotčená osoba odvolává souhlas, který vyjádřila se zpracováním svých osobních údajů alespoň pro jeden konkrétní účel zákona, nebo dotčená osoba vyjádřila výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů alespoň pro jeden konkrétní účel, na základě kterého se zpracování osobních údajů provádí, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
 • Dotčená osoba námítá zpracování osobních údajů a nejsou převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů; osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně,
 • Důvodem pro vymazání je splnění povinnosti podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo
 • Osobní údaje byly získány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Výše uvedené se neuplatňuje, pokud je zpracování osobních údajů nutné na uplatnění práva na svobodu projevu nebo práva na informace, k plnění povinnosti podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo k plnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu se zákonem, pro účel archivace, pro vědecký účel, pro účel historického výzkumu nebo pro statistický účel, pokud je pravděpodobné, že právo znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo pro uplatnění právního nároku. Právo na omezení zpracování Dotčená osoba má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, pokud dotčená osoba námítá správnost osobních údajů po dobu umožňující správci ověřit správnost osobních údajů, zpracování osobních údajů je nezákonné a dotčená osoba námítá vymazání osobních údajů a místo toho žádá omezení jejich použití, správce již nepotřebuje osobní údaje pro účel zpracování osobních údajů, ale dotčená osoba je potřebuje k uplatnění právního nároku, nebo dotčená osoba námítá zpracování osobních údajů z důvodu týkajícího se její konkrétní situace vykonávaného pro splnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci, nebo zpracování osobních údajů je nezbytné pro účel oprávněných zájmů správce nebo třetí strany s výjimkou případů, kdy zájmy nebo práva dotčené osoby převažují a vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud dotčenou osobou je dítě; tento právní základ se vztahuje na zpracování osobních údajů orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud nedokáže prokázat nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotčené osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby. Pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno, může provozovatel kromě uchovávání zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem dotčené osoby nebo za účelem uplatnění právního nároku, na ochranu osob nebo z důvodů veřejného zájmu. Dotčenou osobu, jejíž zpracování osobních údajů bylo omezeno, je provozovatel povinen informovat před tím, než bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno.

Právo na přenositelnost údajů Dotčená osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo tyto osobní údaje přenést dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné a pokud jsou osobní údaje zpracovávány, protože dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň pro jeden konkrétní účel, dotčená osoba vyjádřila výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů alespoň pro jeden konkrétní účel; nebo zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejímž smluvním subjektem je dotčená osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby a zpracování osobních údajů se vykonává automatizovanými prostředky. Uplatněním výše uvedeného práva není dotčeno právo na výmaz.

Právo na přenositelnost se nevztahuje na zpracování osobních údajů nezbytné k plnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli.

Právo uplatnit námitku Dotčená osoba má právo namítat zpracování jejích osobních údajů z důvodu týkajícího se její konkrétní situace vykonávané jako zpracování osobních údajů, které je nezbytné k plnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli, nebo zpracování osobních údajů je nezbytné k účelu oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany s výjimkou případů, kdy tyto zájmy nebo práva dotčené osoby převažují a vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud dotčenou osobou je dítě; tento právní základ se nevztahuje na zpracování osobních údajů orgány veřejné moci při plnění jejich úkolů, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud nedokáže prokázat nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotčené osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku.

Dotčená osoba má právo namítat zpracování osobních údajů, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Dotčená osoba má právo namítat zpracování osobních údajů, které se jí týkají, z důvodů týkajících se její konkrétní situace, kromě případů, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné k plnění úlohy z důvodů veřejného zájmu, pokud se osobní údaje zpracovávají pro vědecký účel, pro účel historického výzkumu nebo pro statistický účel při zpracování osobních údajů pro účel archivace, pro vědecký účel, pro účel historického výzkumu nebo pro statistický účel je provozovatel a zprostředkovatel povinný přijmout přiměřené záruky pro práva dotčené osoby.

Tato opatření obsahují zavedení přiměřených a účinných technických a organizačních opatření zejména k zajištění dodržování zásady minimalizace údajů a pseudonymizace.

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů S vaším podnětem nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na dozorčí orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky se sídlem na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněna? Jednotlivá práva můžete uplatnit přímo u TKSOL s. r. o. , posláním e-mailu na adresu: support@titori.com nebo písemnou žádostí zasláním na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu (sídlo společnosti). Všechny informace a vyjádření k právům, které uplatníte, poskytujeme zdarma.

Za jakou dobu můžete očekávat odpověď od společnosti? Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení vaší žádosti. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, Vás písemně informujeme.

8. JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? Souhlas se zpracováním osobních údajů je založený na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoli odvolat písemným, vlastnoručně podepsaným prohlášením doručeným do sídla naší společnosti, případně na e-mail společnosti support@titori.com.