Obchodní podmínky

Obchodní podmínky webové stránky a mobilní aplikace platné od 28. 4. 2023 (dále jen jako „OP“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost TKSOL s.r.o., sídlo: Gaštanová 21, 010 07 Žilina, IČO: 55 204 694, DIČ: 2121902915, IČ DPH: SK2121902915, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka č. 81308/L (dále jen jako „Společnost“) se zabývá platformou sdílených jízd, která je přístupná prostřednictvím mobilní aplikace s názvem „TiToRi“ nebo na webové stránce www.titori.sk www.titori.cz www.titori.com (dále jen „webová stránka“). Společnost je správcem a provozovatelem webové stránky a mobilní aplikace, jejichž užívání je řízeno těmito obchodními podmínkami.
 2. Cílem této mobilní aplikace je umožnit snadné přesuny cestujících tím, že řidič, který jede z určitého místa do určitého místa, umožní cestujícímu prostřednictvím své nabídky zveřejněné v aplikaci nastoupit do vozidla a sdílet tuto jízdu společně včetně nákladů. (dále jen jako „Aplikace“)
 3. Obchodní podmínky se vztahují na webové stránky www.titori.sk www.titori.cz www.titori.com a také na Aplikaci pro mobilní zařízení s operačními systémy Android, iOS (zařízení Huawei) a jsou řízeny těmito Obchodními podmínkami webových stránek a Aplikace (dále jen „obchodní podmínky“).
 4. Informace o ochraně osobních údajů dotčených osob je zveřejněna na internetové stránce Společnosti.
 5. Společnost upozorňuje uživatele aplikace, že není smluvní stranou žádné dohody, smlouvy uzavřené mezi uživateli její platformy. Společnost jedná jako zprostředkovatel, který vám umožňuje žádat a využívat sdílenou dopravu.
 6. Definice pojmů:
  1. Společnost – TKSOL s. r. o., sídlo: Gaštanová 21, 010 07 Žilina, IČO: 55 204 694, DIČ: 2121902915, IČ DPH: SK2121902915, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka č. 81308/L
  2. Účet – každý člen má svůj účet za účelem přístupu k Aplikaci s cílem využívat její funkce. Je sběr dat v elektronickém systému Společnosti, chráněný přihlašovacím jménem a heslem, které stanoví člen. Zákaznický účet obsahuje osobní údaje členů.
  3. Člen – je uživatel Aplikace, který si zakoupil kredit
  4. Uživatel – je každý kdo si stáhne Aplikaci do svého zařízení.
  5. Inzerát – je inzerát přidán do Aplikace řidičem nebo cestujícím.
  6. Řidič – je fyzická osoba, která dosáhla věku minimálně 18 let, je držitelem řidičského průkazu a je uživatelem Aplikace, který nabízí přepravu jinému uživateli Aplikace. fyzické osobě (cestujícímu) výměnou za příspěvek na náklady za jízdu a v čase jím určeném
  7. Cestující – je fyzická osoba, která dosáhla věku minimálně 18 let a je uživatel Aplikace využívající přepravu na základě nabídky řidiče nebo osoba, která si místo u řidiče rezervovala.
  8. Příspěvek na náklady za jízdu – je suma peněz za jízdu požadovanou řidičem a potvrzena cestujícím
  9. Právní vztahy Společnosti se spotřebitelem, explicitně neupravené těmito Obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, a souvisejícími předpisy.
  10. Kredit – je majetková hodnota, kterou si člen Aplikací u Společnosti zakoupí, přičemž hodnota 1 kreditu odpovídá částce 1 euro. Kredit slouží k úhradě poplatku Společnosti za aktivní užívání Aplikace.
  11. Poplatek – činí 10 % z hodnoty jízdy, kterou Společnost strhává z kreditu člena za potvrzenou jízdu řidiče a cestujícího, ale nejméně částka odpovídající 0,05 eura.
 7. Forma kontaktu:
  1. kontaktním formulářem: Kaštanová 21, 010 07 Žilina
  2. pomocí e-mailu: support@titori.com
 8. Kredit
  1. Uživatel Aplikace si může u Společnosti zakoupit kredit, který je majetkovou hodnotou a slouží jako platidlo pro členy za aktivní užívání Aplikace. Jeden kredit odpovídá hodnotě 1-Euro.
  2. Řidič nebo Cestující si mohou zakoupit kredit v minimální hodnotě 1-Euro.
  3. Kredit je aktivován připsáním prvního vkladu na účet Řidiče nebo Cestujícího. Podmínkou však je, že před prvním vkladem bude mít Řidič nebo Cestující ověřený e-mail nebo mobilní telefonní číslo.
  4. Každý vklad finančních prostředků může Řidič nebo Cestující realizovat prostřednictvím Aplikace běžnými platebními způsoby. Po uskutečnění vkladu Řidiči nebo Cestujícímu bude automaticky připsán kredit v aplikaci na jeho účtu. Doklad o zaplacení bude k dispozici v aplikaci uživatele.
  5. Společnost účtuje poplatek řidiči a cestujícímu v sazbě 10% z hodnoty sdílené jízdy, nejméně však poplatek, který odpovídá částce 0,05-Eur. Tento poplatek se odečte členovi z účtu v Aplikaci, po potvrzení sdílené jízdy oběma účastníky.
  6. Při všech úkonech, které člen učiní v Aplikaci, a které se týkají pohybu kreditu musí být člen přihlášen na svém osobním účtu v Aplikaci a tyto potvrdit o čemž mu Společnost pošle notifikaci na jeho účet nebo e-mail. Potvrzení o zaplacení je zveřejněn na účtu člena v Aplikaci.
  7. Kredit člen získá třemi způsoby:
   1. Kredit – zakoupením uživatelem u Společnosti
   2. Bonusový kredit – získá člen od Společnosti za sledování reklamy v Aplikaci nebo soutěžích zveřejněných Společností.
   3. Paušální kredit – si člen zakoupí na 31 dní, během tohoto období člen získá neomezený počet inzerátů. Ceník paušálního kreditu je zveřejněn v Aplikaci.
  8. Bonusový kredit může člen Aplikace uplatnit při sdílené jízdě.
  9. Kredit a jeho vrácení. Kredit, který byl Společností stažen cestujícímu a řidiči po potvrzení sdílené jízdy se v případě, že došlo ke zrušení sdílené jízdy ze strany cestujícího, tak cestujícímu jako osobě, která zavinila zrušení jízdy se kredit nevrací, kredit se však vrátí řidiči, který nezavinil zrušení jízdy . Dojde-li ke zrušení jízdy ze strany řidiče, kredit stažený řidiči se řidiči nevrátí a kredit stažený cestujícímu se cestujícímu vrátí.
  10. Kredit může Společnost vrátit cestujícímu nebo řidiči, který zavinil zrušení sdílené jízdy pouze v případě, že došlo ke zrušení jízdy ze závažných důvodů (např. nemoc, úraz, jiný život ohrožující stav…), přičemž cestující nebo řidič je povinen zaslat společnosti žádost o vrácení kreditu a tuto závažnou skutečnost prokázat. Společnost po doručení žádosti zašle ve lhůtě 30 dnů členovi vyjádření, zda žádosti vyhoví nebo nevyhoví. V případě, že žádosti vyhoví, společnost připíše stažený kredit na účet člena v Aplikaci ve lhůtě 7 dnů.
  11. Platnost kreditu je 365 dní. Po dobití kreditu ve lhůtě 365 dní začíná den následující po dobití kreditu počítat nová 365 denní lhůta.
  12. V případě, že člen bude chtít vrátit peníze za nespotřebovaný kredit, člen postupuje tak, že zašle Společnosti písemnou žádost o vrácení nespotřebovaného kreditu, kde uvede své osobní údaje, označení účtu v Aplikaci a číslo bankovního účtu. Společnost si za tuto službu účtuje manipulační poplatek ve výši 20 EUR včetně DPH.
  13. Člen nemá nárok na vrácení kreditu, pokud cesta začala.
  14. Člen nemá nárok na vrácení nespotřebovaného bonusového kreditu vyplaceného v penězích.
 9. Služby poskytované Společností prostřednictvím Aplikace jsou zaměřeny zejména k přístupu a používání Aplikace, které umožňují jejím členům požadovat a přijímat Služby Třetích Stran v souvislosti se sdílenými jízdami. Pokud není dohodnuto jinak sdílené jízdy lze inzerovat pro nekomerční použití.

II. Mobilní Aplikace

 1. Aplikace se užívá výhradně k neobchodním a nekomerčním účelům. Cílem je sdružovat fyzické osoby, které cestují a/nebo mají zájem o sdílenou jízdu.
 2. Závazkový vztah vyplývající ze sdílené jízdy nebo spolujízdy je mezi Řidičem a Cestujícím, proto se na tento vztah nevztahují práva spotřebitele.
 3. K zajištění účelu této platformy Řidič nebude požadovat příspěvek na náklady, který je vyšší, než jsou skutečně vzniklé náklady na jízdu, přičemž bere na zřetel, že řidič nese vlastní část nákladů na jízdu. Řidič je výhradně zodpovědný za výpočet nákladů, které vám vzniknou na jízdu a za kontrolu, že částka požadovaná od vašich cestujících nepřekračuje skutečně vzniklé náklady.
 4. Společnost pozastaví účet Řidiče, pokud zjistí, že vozidlo používané k přepravě cestujících je podnikatelské vozidlo, taxi nebo služební vozidlo. V souvislosti s ověřením vlastníka nebo držitele vozidla je Řidič povinen na základě žádosti předložit Společnosti kopii technického průkazu nebo jiného dokladu, ze kterého je zřejmé, že Řidič je oprávněn používat vozidlo a že použitím tohoto vozidla v Aplikaci na něm nevydělává.
 5. Společnost si vyhrazuje právo pozastavit účet Vodiče za předpokladu, že se důvodně domnívá, že Řidič vytváří zisk až do doby, než se prokáže opak.

Registrace

 1. Mobilní Aplikaci lze stáhnout na mobilním zařízení, které má připojení k internetu a má operační systém Android nebo iOS.
 2. Společnost neodpovídá za síťové připojení uživatele Aplikace. Uživatel odpovídá za získání síťového přístupu potřebného k používání Aplikace a je zodpovědný za všechny sazby a poplatky od jeho poskytovatele mobilní sítě, včetně spotřeby dat při používání mobilních aplikací a/nebo webových stránek Společnosti. Uživatel rovněž odpovídá za přístup ke kompatibilním zařízením a operačním systémům potřebných k používání Aplikace včetně všech aktualizací softwaru nebo hardwaru.
 3. Za účelem používání Aplikace jste povinen se zaregistrovat v mobilní Aplikaci a založit si účet. Využívat služby Aplikace jste oprávněn dovršením 18 let svého věku.
 4. Po úspěšné registraci se stáváte členem a je Vám umožněn přístup za splnění podmínek přidávat inzeráty, prohlížet inzeráty, přidávat recenze, komunikovat s jiným čelem za účelem sdílené jízdy.
 5. Neregistrovaný uživatel je oprávněn si prohlížet inzeráty, ale nemůže komunikovat s Řidičem a přidat inzerát.
 6. Zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na webovém sídle Společnosti se kterými jste povinen se seznámit před registrací do Aplikace.
 7. Uživatel je povinen při registraci účtu a při používání služeb mobilní Aplikace poskytnout přesné a úplné informace. Účet je pro uživatele osobní. Nemůže být licencován nebo sdílen, pokud to Společnost výslovně nepovoluje. Informace o účtu musí uživatel udržovat přesné, úplné a aktuální.
 8. Uživatel nemůže zaregistrovat více než jeden účet, pokud se písemně nedohodne jinak, nemůžete dovolit třetím stranám používat jeho účet nebo převádět jeho účet na třetí stranu.
 9. V případě, že mě uživatel podezření, že jeho účet byl zneužit nebo zapomněl přihlašovací údaje je povinen požádat o obnovení hesla přes e-mail.
 10. Uživatel je zodpovědný za úhradu jakýchkoli plateb nebo poplatků, které mohou vzniknout v důsledku poskytování služeb třetích stran požadovaných prostřednictvím účtu uživatele.

Přidávání inzerátů

 1. Přidávat inzeráty v Aplikaci je oprávněn Řidič a/nebo Cestující za podmínek uvedených v těchto OP, zejména tehdy, je-li uživatelem a má zaplacený kredit u Společnosti. Přidáním inzerátu řidič souhlasí s výší Poplatku pro Společnost. Cestující, který má zájem o sdílenou jízdu prostřednictvím Aplikace výslovně souhlasí s výší Poplatku pro Společnost.
  1. Při přidání inzerátu řidič zadá následující informace:
  • Směr plánované jízdy
  • datum a čas plánované jízdy
  • počet míst k sezení
  • částka příspěvku na náklady za jízdu
  • jiné (např. zastávky v rámci jízdy)
 2. Řidič je oprávněn přidat inzerát za podmínky, že
  1. Je držitelem platného řidičského průkazu
  2. Je držitelem nebo vlastníkem vozidla nebo s výslovným písemným souhlasem vlastníka vozidla
  3. Zůstane hlavním řidičem vozidla, které je předmětem inzerátu;
  4. Vozidlo musím mít v době jízdy povinné smluvní pojištění
  5. Je plně zdravotně způsobilý k řízení, řidiči se zakazuje v době jízdy být pod vlivem alkoholu a/nebo omamných, psychotropních nebo jiných látek, které mohou ovlivnit jízdu řidiče a ohrozit účastníky sdílené jízdy.
  6. Nabízí v rámci inzerátu počet míst, která odpovídají počtu volných sedadel ve vozidle
  7. Vozidlo je v dobrém technickém stavu a je v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi, zejména s platným osvědčením o technické kontrole vozidla;
  8. Je fyzická osoba a nejedná v rámci své podnikatelské činnosti jako dodavatel.
 3. Řidič jako uživatel aplikace a poskytovatel inzerátu je výhradně zodpovědný za jeho obsah. V důsledku toho vyjadřujete a zaručujete správnost a pravdivost všech informací obsažených ve jeho inzerátu a zaručuje se za to, že absolvujete jízdu za podmínek popsaných v jeho inzerátu.
 4. Zadaný inzerát řidičům bude zveřejněn v Aplikaci a viditelný členům a všem návštěvníkům, a to i nečlenům provádějícím vyhledávání v Aplikaci.
 5. Společnost si vyhrazuje právo dle svého uvážení a bez předchozího upozornění kdykoli nepřidat a odstranit jakýkoli inzerát, který není v souladu s podmínkami nebo který považuje za škodlivý pro její dobré jméno, dobré jméno Aplikace.
 6. Je zakázáno používat služby Aplikace pro podnikatele jako dodavatele. V případě, že Společnost zjistí, že Aplikaci používá uživatel k podnikatelským účelům společnost si bude uplatňovat vůči této osobě bude uplatňovat majetkovou nebo nemajetkovou újmu soudní cestou. Přičemž za zneužití platformy může Společnosti vzniknout škoda 150.000-Eur.

Jak získá cestující místo k sezení ve vozidle

 1. Cestující může získat místo k sezení pouze prostřednictvím Aplikace, a to Vytvořením rezervace
 2. Vytvořením rezervace prostřednictvím Aplikace. Cestující, který má zájem o jízdu ve zveřejněném inzerátu, u které je možnost rezervace si může tuto jízdu rezervovat.

  Cestující má závazně rezervovanou jízdu, až jejím potvrzením Řidičem, pokud řidič nepotvrdí jízdu, tato není závazně rezervována a cestující je oprávněn zaslat rezervaci jiným Řidičům. Závazná rezervace nastane, když Řidič potvrdí objednávku. Zbývající rezervace jsou automaticky stornovány.

 3. Řidič je povinen potvrdit jízdu nejpozději do doby odjezdu nabídnuté jízdy. Pokud řidič jízdu nepotvrdí, nedošlo ke vzájemné dohodě mezi Cestujícím a Řidičem o sdílené jízdě.
 4. Cestující je oprávněn současně poslat žádost o rezervaci více řidičům
 5. Při potvrzení rezervace Společnost zobrazí telefonní číslo řidiče cestujícímu a cestujícího řidiči a polohu GPS v době používání Aplikace, následně jsou cestující a řidič výhradně zodpovědní za plnění smlouvy, která je zavazuje k ostatním členům.
 6. Rezervace inzerátu cestujícím je vázána na jméno.
 7. V případě, že cestující bude cestovat se třetí osobou, je možné rezervovat nebo dohodnout místo i pro tuto osobu s tím, že cestující je povinen řidiči přesně uvést údaje o této osobě zejména – jméno, příjmení věk, telefonní číslo, jejímž jménem bylo rezervováno místo .        
 8. Rezervace místa pro osobu mladší 14 let, která cestuje sama, může řidič odmítnout. V případě, že řidiči souhlasí s tím, že bude cestovat s nezletilou osobou, která cestuje sama, musí být tento souhlas dán Řidičem písemně s tím, že za písemný souhlas se akceptuje i SMS zpráva nebo mailová zpráva a rovněž nezletilé dítě musí mít podepsaný souhlas zákonným. zástupcem.
 9. Pokud cestující bude chtít v rámci jízdy přepravit nadrozměrná zavazadla, zvíře nebo jiný objekt je povinen předem o tom informovat Řidiče, který je oprávněn odmítnout cestujícího s takovým požadavkem přibrat do sdílené jízdy.
 10. Řidič je oprávněn převést kromě Cestujícího i jiné věci Cestujícího po vzájemné dohodě s Řidičem za podmínek uvedených v těchto OP. Řidič je povinen si zkontrolovat předmět přepravy/balíček, zda obsah balíku odpovídá vzájemné dohodě mezi Cestujícím a Řidičem.

Dobré jméno a recenze uživatelů

 1. Za účelem poskytování kvalitních služeb Aplikace Společnost žádá od uživatelů psát recenze zda jde o cestující nebo řidiče s tím, že hodnocení píše řidič nebo cestující sám za sebe. Tuto recenzi doporučuje Společnost napsat neprodleně, tedy co nejdříve po skončení jízdy.
 2. Všechny recenze jsou zveřejněny v Aplikaci na profilu recenzované osoby. Společnost si vyhrazuje právo, že pokud tyto recenze obsahovaly vulgarismy, byly nenávistně nebo jinak odporovaly dobrým mravům Společnost takovou recenzi nebo komunikaci nezveřejní a/nebo vymaže.
 3. V případě, že bude mít uživatel Aplikace opakující se negativní hodnocení nebo nízké hodnocení tj. méně než tři hvězdičky, přičemž pět hvězdiček je nejlepší hodnocení, tak Společnost může upozornit tohoto uživatele na nízké hodnocení, čímž poškozuje dobré jméno Společnosti a vyzvat jej k nápravě. Pokud se negativní hodnocení bude navzdory výzvě opakovat si Společnost vyhrazuje právo pozastavit účet uživatele a omezí přístup k Aplikací o čem uživatele Společnost uvědomí.

Poplatky a platby

 1. Společnost zpoplatnila rezervaci sdílené jízdy, dle těchto obchodních podmínek.
 2. Přístup do Aplikace a registrace je bezplatná. V rámci tohoto přístupu mohou uživatelé bezplatně vyhledávat inzeráty.
 3. Společnost v Aplikaci uvede „Orientační ceník“, který není závazný, avšak je pro řidiče směrodatný. Společnost v tomto ceníku navrhne částku příspěvku na náklady, která zejména zohledňuje povahu jízdy a ujetou vzdálenost. Tato částka je dána jen jako návod a je jen na vás, zda ji zvýšíte nebo snížíte, abyste zohlednili náklady na jízdu, které vám skutečně vzniknou.
 4. Vytváření zisku jakýmkoli způsobem pomocí Aplikace se přísně zakazuje.
 5. Řidič určuje příspěvek na náklady v souvislosti se sdílenou jízdou držíc se „Orientačního ceníku“. Řidič je oprávněn žádat od cestujícího příspěvek na úhradu nákladů na jízdu ve výši skutečně vzniklých nákladů. V opačném případě bude ze strany Společnosti vyvozena odpovědnost vůči řidiči, která může vést až k úplnému omezení užívání Aplikace.
 6. Společnost zveřejňuje na své webové stránce a/nebo v Aplikaci „Doporučený ceník“, který má pouze informativní charakter a nemá smluvní ani závaznou povahu. Cenu jízdy určuje Řidič, který při určení ceny vychází zejména ze spotřeby vozidla, délky jízdy a ceny pohonných hmot a jiných faktorů.
 7.  Řidič před zahájením jízdy může od cestujícího požadovat zálohu. Cestující je povinen zaplatit za jízdu Řidiči nejpozději na výstupním místě, nedohodli-li se jinak.

Jak zrušit rezervaci

  1. Zrušení rezervace ve sdílené jízdě je možné kdykoli jak ze strany Vodiče tak i ze strany Cestujícího přímo v Aplikaci.
  2. V případě, že dojde ke zrušení rezervací před jejím potvrzením Řidičem Společnost neúčtuje Poplatek.
  3. V případě zrušení rezervace v dostatečném časovém předstihu před sdílenou jízdou se inzerát stává automaticky přístupným ostatním uživatelům, kteří si jej mohou v Aplikaci rezervovat.
  4. V případě, zrušení rezervace uživatelem poté, co došlo k potvrzení rezervace, Společnost může účtovat storno poplatek ve výši hodnoty sdílené jízdy ve formě kreditů, který slouží jednak jako kompenzace pro Vodiče, který přišel na dohodnuté místo vyzvednutí nebo pro Cestujícího, kterému řidič zrušil sdílenou jízdu nebo zpoždění na místo vyzvednutí více než 15 minut kromě případu, které řidič vlastním úsilím nemohl ovlivnit (např. dopravní nehoda, špatné počasí, nemoc aj.) uvedené platí i pro cestujícího. Okolnosti, které bránily se dostavit na místo vyzvednutí platí pro Vodiče i Cestujícího a tyto okolnosti je Řidič nebo Cestující povinen prokázat poškozené straně a na písemné vyžádání i Společnosti.
  5. Storno poplatek se vrací a účtuje ve formě Kreditu v Aplikací.

III.
Zásady chování Řidiče a Cestujícího

Práva a povinnosti Řidiče

 1. Řidič musí mít v době poskytnutí inzerátu na sdílenou jízdy minimálně 18 let svého věku a musí být držitelem platného řidičského průkazu.
 2. Řidič musí mít vozidlo v době jízdy povinně smluvně pojištěné.
 3. Vozidlo Řidiče v době jízdy musí mít platnou technickou kontrolu
 4. Řidič je povinen před jízdou nebo v době jízdy na výzvu Cestujícího nebo Společnosti se prokázat povinným smluvním pojištěním, řidičským průkazem, osvědčením o technické kontrole nebo jiný doklad, který opravňuje řidiče řídit vozidlo (např. čestné prohlášení vlastníka vozidla)
 5. Řidič je povinen v době sdílené jízdy být odpočatý a způsobilý jízdy dle právních předpisů v Slovenske Republice.
 6. Řidič přidává jen inzeráty o sdílené jízdě, které skutečně provede. Zároveň je povinen jízdu provést tak, jak byla přesně specifikována v inzerátu, kromě případu, kdy se všichni účastníci sdílené jízdy nedohodli jinak.
 7. Řidič je povinen informovat Cestujícího v případě, že dojde k jeho prodlení nebo změně jízdy.
 8. Řidič je povinen počkat na cestujícího na místě nástupu 15 minut po dohodnuté době, nedohodli-li se jinak.
 9. Řidič je oprávněn přidávat inzeráty pro sdílené jízdy s vozidlem, které je v jeho vlastnictví nebo v držení.
 10. Řidič musí být kontaktní na telefonním čísle, které je uvedeno na jeho profilu.
 11. Řidiči se zakazuje prostřednictvím Aplikace vytvářet zisk.
 12. Řidič je povinen se během jízdy chovat v souladu s dobrými mravy.

Práva a povinnosti Cestujícího

   13. Cestující je oprávněn před jízdou nebo během jízdy si vyžádat od Vodiče povinné smluvní pojištění, řidičský průkaz, osvědčení o technické kontrole nebo jiný doklad, který opravňuje řidiče řídit vozidlo (např. čestné prohlášení vlastníka vozidla).

   14. Cestující je po dobu sdílené jízdy povinen se chovat v souladu s dobrými mravy ke všem účastníkům sdílené jízdy zachovávat klid a klid, nerušit koncentraci řidiče.

   15. Cestující nesmí žádným způsobem poškozovat vozidlo Řidiče a neznečišťovat jej.

   16. Cestující musí být kontaktní na telefonním čísle zveřejněném na jeho profilu v Aplikaci.

   17. Cestující je oprávněn v případě prodlení řidiče jej kontaktovat na telefonním čísle zveřejněném v aplikaci, pokud se před sdílenou jízdou nedohodli jinak.

  18. Cestující je povinen počkat na Vodiče na místě vyzvednutí nejméně 15 minut po dohodnuté době, pokud se s Řidičem nedohodl jinak.

  19. Cestující po písemné dohodě s Řidičem je oprávněn převést zavazadla nebo jinou věc nebo zvíře. V případě písemné dohody se akceptuje i SMS zpráva nebo e-mail.

  20. Cestující je povinen zaplatit řidiči dohodnutý příspěvek. 

Společná práva a povinnosti

 1. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Uživatelům registrovaným i neregistrovaným se přísně zakazuje užívat Aplikaci pro dosahování zisku nebo pro podnikání.
 3. Uživatel má možnost dostávat obchodní informace od Společnosti ve formě zpráv zasílaných na zákazníkům na jejich účtu jako službu newsletter. Za tímto účelem je třeba odsouhlasit příslušné pole v registračním formuláři. Zákazník může svůj souhlas se zasíláním obchodních informací kdykoli odvolat. Smlouva o poskytování služby zasílání novinek se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká na základě žádosti zákazníka o odstranění jeho účtu v Aplikaci nebo odhlášením se z odběru newsletteru prostřednictvím odkazu obsaženého v Aplikaci.
 4. Uživatel má možnost zveřejňovat v Aplikaci individuální a subjektivní hodnocení týkající se sdílené jízdy. Zveřejněním hodnocení Uživatele prohlašuje, že mu patří všechna práva k tomuto obsahu, zejména autorská práva, práva související s autorským právem a práva průmyslového vlastnictví.
 5. Recenze by měly být vypracovány jasně, srozumitelně a nesmí porušovat platné právní předpisy včetně práv třetích osob – zejména nesmí být hanlivé, porušovat osobnostní práva nebo představovat akt nekalé soutěže. Publikované recenze se zveřejňují v mobilní Aplikaci.
 6. Zveřejněním hodnocení uživatel souhlasí s bezplatným použitím těchto hodnocení a jejich zveřejněním prodávajícím, jakož i se vznikem díla ve smyslu zákona č.j. 185/2015 Sb. Autorský zákon.
 7. Uživatelé jsou povinni uvádět aktuální, úplně, pravdivé informace o jejich osobě v souvislosti užíváním Aplikace.
 8. Uživatelům se zakazuje přidávat do Aplikace recenze nebo obsah, který je v rozporu s dobrými mravy a jehož cílem je úmyslně poškodit druhou stranu nebo činí reklamu jinému podnikatelskému subjektu.
 9. Uživatelé jsou povinni zachovávat dobré jméno Společnosti a Aplikace.
 10. Uživatelé jsou oprávněni si v Aplikaci otevřít jen jeden účet, který bude vázán na telefonní číslo nebo e-mail uživatele.
 11. Uživatelům se zakazuje obcházet systém Aplikace ve vztahu k rezervaci za účelem obcházet úhradu kreditu.
 12. Uživatelé jsou povinni se seznámit s těmito obchodními podmínkami a řídit se s nimi, v opačném případě si Společnost vyhrazuje právo omezit přístup k Aplikaci a účet pozastaví.
 13. Každý uživatel uděluje svůj souhlas, aby Společnost mohla účet uživatele rozšiřovat, upravovat, ukládat, jinak upravovat celý nebo část členského obsahu uživatele. Zejména jej opravňuje rozšiřovat a ukládat členský obsah na sociálních sítích, digitálním zařízení, serveru nebo jiném médiu v jakémkoli formátu, jakýmkoli způsobem a to vše za účelem uložení, zálohování, přenosu nebo stahování obsahu pro správné fungování Aplikace. Uživatel uděluje souhlas Společnosti provádět úpravy formátování členského obsahu, zejména z důvodu řádného fungování Aplikace (grafická úprava, technické úpravy a jiné pro zachovávající řádný chod Aplikace a „krok“ s konkurencí)
 14. Společnost má právo organizovat příležitostné soutěže a akce, jejichž podmínky budou vždy uvedeny v Aplikaci nebo na webstránce. Akcie (slevy) v Aplikaci se nekumulují, pokud není v podmínkách akce uvedeno jinak.

IV. Ukončení smlouvy

 1. Společnost je smluvní stranou k Řidiči a Cestujícímu jen v části zakoupení si kreditu na její platformě.
 2. Uživatel, který je spotřebitelem, může vypovědět smlouvu na základě, které si zakoupil kredit i bez uvedení důvodu, kromě případů uvedených v bodě 5 tohoto článku a to písemně zasláním na adresu Společnosti. Výpovědní doba je 7 dní ode dne doručení výpovědi Společnosti. V případě vypovězení smlouvy členem Aplikace, člen zároveň požádá o vyplacení nespotřebovaného kreditu, pokud má na něj nárok podle těchto obchodních podmínek. Písemná podoba musí být dodržena.
 3. Uživatel, který je Spotřebitel může pro výpověď smlouvy použít Formulář k vypovězení smlouvy ak vrácení nespotřebovaného kreditu zveřejněn na webstránce a tento zaslat na adresu Společnosti. Společnost si v části nespotřebovaného kreditu účtuje manipulační poplatek ve výši 20 EUR s DPH.
 4. Po přijetí písemné výpovědi Uživatele jako spotřebitele o vypovězení smlouvy Společnost zašle Spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu potvrzení o přijetí písemné výpovědi smlouvy.
 5. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy je vyloučeno v případě:
  1.  v případě smlouvy o poskytování služeb, pokud byly služby poskytnuty s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a spotřebitel byl před uzavřením smlouvy informován, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
  2. týká-li se smlouva dodání zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu nezávislých na vůli prodávajícího a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. v případě smlouvy o dodání zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro spotřebitele;
  4. při smlouvě o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel z obalu vyňal a který nelze vrátit z hygienických důvodů
  5. smlouva na dodání zboží podléhajícího zkáze nebo zboží, které bylo po dodání nenávratně smícháno s jiným zbožím.při smlouvě o prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
  6. při smlouvě o prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
  7. při prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
  8. při poskytnutí ubytovacích služeb pro jiný účel než pro účel bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby ve sjednané době nebo ve sjednané lhůtě,
  9. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 6. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou. To, co smluvní strany poskytly, se vrátí v nezměněné podobě, pokud změna není nutná ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. Vrácení by mělo být provedeno neprodleně, nejpozději do 14 dnů.
 7. Společnost je povinna nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení oznámení Člena o odstoupení od Smlouvy nebo vypovězení smlouvy, vrátit Členovi všechny platby, které Člen uhradil, včetně nákladů na dodání Zboží, s tím, že Člen je povinen oznámit Společnosti číslo bankovního účtu ve tvaru IBAN, na který Společnost má vrátit platbu. Společnost vrátí platbu na bankovní účet označený kupujícím.

V. Mimosoudní způsoby řešení reklamací a uplatňování nároků a zásady přístupu k těmto formám/postupům

 1. Podrobné informace týkající se mimosoudních způsobů řešení sporů mezi zákazníkem jako spotřebitelem a uplatňování nároků nadějete:

VI. Závěrečná ustanovení

 1. K řešení případných sporů vzniklých mezi Společností a Uživatelem, který je Spotřebitelem, jsou příslušné soudy v souladu s příslušnými ustanoveními českého právního řádu.
 2. Společnost neodpovídá za jednání uživatelů a uživatelů Aplikace a to ani v rámci sdílené jízdy. Společnost nevyužívá, nepůjčuje nebo jiným způsobem neposkytuje vozidla, která jsou předmětem inzerátu a nenabízí sdílené jízdy.
 3. Společnost nekontroluje pravdivost a úplnost inzerátů zveřejněných v Aplikaci včetně jeho obsahu za ten výlučně odpovídá Řidič nebo Cestující. Společnost se výhradně zaměřuje na to, aby uživatelé mohli snadno využívat Aplikaci.
 4. Ve věcech neupravených těmito Obchodními podmínkami se použijí ustanovení Občanského zákoníku, ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele a další příslušná ustanovení českého právního řádu.
 5. Každý zákazník bude informován o všech změnách těchto obchodních podmínek prostřednictvím informace na hlavní stránce elektronického obchodu, která bude obsahovat souhrn změn a datum jejich účinnosti. Datum účinnosti změn nesmí být kratší než 14 dní ode dne jejich oznámení. Pokud Zákazník, který má zřízený účet, nesouhlasí s novým obsahem Obchodních podmínek, je povinen o této skutečnosti informovat Společnost do 14 dnů ode dne, kdy byl o změně Obchodních podmínek informován. Oznámení o nesouhlasu s novým obsahem Obchodních podmínek Společnosti má za následek ukončení smlouvy.
 6. Všechna práva k webstránce, Aplikací včetně vlastnických práv autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, webové stránce, internetovou doménu, webovou stránku Online Shopu, jakož i na formuláře, logotypy patří Společnosti a používání těchto práv může být používáno pouze stanoveným způsobem, dohodou a v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 7. Společnost uděluje uživateli souhlas, aby zveřejňoval svůj účet a jeho obsah na sociálních sítích.